Gà lông màu ( gà color )

Gà lông màu ( gà color )

Gà lông màu ( gà color ) là một giống gà thịt lông màu,có độ đồng đều cao, tốc độ tăng trọng nhanh, tỷ lệ nuôi sống cao.
Tỷ lệ nuôi sống: 97%
Khối lượng xuất chuồng 8 - 9 tuần tuổi gà trống: 2-2,1 kg/con, gà mái 1,7-1,8 kg/con.
Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng: 2,5 – 2,6 kg

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ
Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức chất lượng
1 Thời gian nuôi sống ngày 60
2 Tỷ lệ nuôi sống  % 97
3 Khối lượng trung bình lúc xuất bán (min, max) kg 1,7 – 1,8
4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min, max) kg 2,5 - 2,6
Bài viết Gà lông màu ( gà color ) được 4 / 5 với 61825 bình chọn.
Tư vấn khách hàng
Icon trại giống thu hà