Video vịt đi ngoài phân màu trắng lỏng

  • 48,357


  • Đàn vịt 1000 con nuôi thương phẩm 17 ngày tuổi đi phân màu trắng, có con đi phân trắng đặc sau khi ăn no, sau đố phân vịt lại binh thường.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo