Video khắc phục vịt bị bại chân

  • 15,789


  • 600 con vịt đẻ được 6 tháng bị bại chân, đi lại khó khăn, sau đó chết dần. Hỏi nguyên nhân và biện pháp điều trị?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo