Video kinh nghiệm xây dựng mô hình nuôi vịt siêu thịt trên cạn

  • 8,314


  • Theo đó, vịt con được nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng trại hoặc nuôi thả ở các vườn cây lâu năm (cây cao trên 1m). Theo nhóm nghiên cứu, cách nuôi khô khiến vịt có mùi hôi nặng hơn so với nuôi thả đồng, song chất lượng thịt và trứng vẫn được đảm bảo. Đặc biệt, nuôi vịt trên cạn sẽ giúp việc kiểm soát dịch bệnh một cách chặt chẽ và chủ động. 

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo