Video một số lưu ý khi chăn nuôi vịt

  • 6,487


  • Nhiệt độ có vai trò quyết định sự sinh trưởng, phát triển giai đoạn đầu của vịt con nên phải bảo đảm cho vịt đủ ấm. Trong quá trình nuôi phải quan sát phản ứng của vịt đối với nhiệt độ

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo