Video khắc phục vịt còi cọc chậm lớn

  • 12,454


  • Đàn vịt 100 con, có khoảng 10 con còi hơn các con khác trong đàn, rụt cổ, đi ngoài phân trắng, vàng đục, ăn ít.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo