Video kỹ thuật nuôi biệt dưỡng gà chọi

  • 11,780


  • Một số sư kê nói rằng bí quyết trong biệt dưỡng gà chọi là thông qua thức ăn. Hiển nhiên thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề biệt dưỡng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng thức ăn phải được cân đối với những yếu tố khác mà một tay luyện gà phải theo dõi trong khi sửa soạn chiến kê đá trường. 

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.