Video chữa trị khi gà chọi ăn không tiêu, đi ngoài phân sống

  • 12,028


  • Gà chọi 11 tháng, ăn không tiêu, phân sống. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.