Video cứu sống lợn mẹ khi thai chết lưu trong bụng

  • 96,821


  • Nhà đang nuôi 1 con lợn nái, lợn đang mang thai, nhưng thai chết lưu. Lợn rặn đẻ nhưng không ra được, bị nửa ngày nay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo