Video lợn đang bị bệnh thải trực tiếp vôi xuống hố bioga có được không?

  • 34,507


  • Lợn đang bị bệnh, tôi có khử trùng chuồng bằng vôi. Bây giờ thải trực tiếp vôi và thuốc khử trùng xuống hố bioga có được không?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

Tiếp theo