Video yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của gà và biện pháp khắc phục phần 1

  • 25,386


  • Những yếu tố nào ảnh hưởng tới năng suất đẻ trứng của gà, và làm thế nào để khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo