Video trị bệnh đầy hơi chướng diều cho gà

  • 72,574


  • Đàn gà đi ngoài phân xanh, bụng trướng hơi, gà không ăn nhiều ngày rồi chết. Người gà nóng khi chết nước mũi chảy.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo