Video tại sao gà bị nấm diều, nấm đường tiêu hóa và ngộ độc?

  • 68,767


  • 1000 gà thương phẩm 26 ngày tuổi, 2 ngày nay gà bị chướng hơi, đi loạng choạng, lao đầu về trước. Đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà