Video khắc phục khi gà bị nấm phổi

  • 12,544


  • 1000 con gà được 2 tháng tuổi, gà khó thở, ăn kém, mổ ra ức và phổi đều có những cục như bã đậu, đã chết 20% cả đàn.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo