Video khắc phục gà đông tảo bị bệnh bại liệt

  • 60,989


  • Gà hơn 2 tháng, liệt chân, vẫn ăn uống bình thường, đã cho uống thuốc nhưng không khỏi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà