Video khắc phục gà đẻ trứng tỉ lệ đậu thấp

  • 11,425


  • Gà mái đẻ trứng đạt tỷ lệ thấp thì phải khắc phục như thế nào?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo