Video hướng dẫn các biện pháp giảm chi phí trong chăn nuôi

  • 11,154


  • Vấn đề đặt ra cho người chăn nuôi cũng như các nhà hoạch định chính sách chăn nuôi là cần áp dụng các biện pháp nào để giảm chi phí thức ăn trong cơ cấu giá thành chăn nuôi ?.

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo