Video gà 31 ngày tuổi đi phân trắng nhớt và chết

  • 4,410


  • 250 con gà 31 ngày tuổi có hiện tượng ủ rũ, chân khô, sã cánh, mặt tá. hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo