Video điều trị cho gà mắc bệnh Newcastle

  • 44,134


  • 1000 gà thương phẩm 9 tháng tuổi có biểu hiện lù rù, đi như say rượu ủ rũ, phân loãng, bỏ ăn, đã bị 3 ngày nay

    Nguồn: 3N-VTC16 Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn.

    Danh Mục: Video chăn nuôi gà

Tiếp theo